פרטיות משתמש באתר פלאן בי

הגדרות:
"משתמש"– כהגדרתו בתקנון שימוש באתר פלאן בי.
"האתר" – אתר פלאן בי כהגדרתו בתקנות שימוש באתר פלאן בי.
"מנהל האתר"– בעל האתר ומפעילו כהגדרתו בתקנון שימוש באתר פלאן בי. מדיניות אבטחה ופרטיות

1. ההצטרפות והרישום לאתר החברה ומסירת פרטי קשר (אמיתיים בלבד) ופרטי חיוב כספי (של הלקוח) נעשים אך ורק על פי שיקול דעתו של המשתמש, מרצונו ובהסכמתו.
2. החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע שנמסר לה ע”י המשתמש ללא הרשאתו אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה.
3. החברה נוקטת אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן PCI אך בהתקיים מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
4. החברה מודיעה כי יתכן שבעת גלישה או ביצוע פעולות באתר, לרבות עיון במגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר, יתועדו פרטי העיון באופן אוטומטי וממוחשב, פרטים אלו משמשים את החברה לצרכי בקרה והתייעלות ניהולית ושיווקית מול המשתמשים.
5. חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת תהליך ההרשמה ידרש המשתמש לבחור שם משתמש וסיסמה שיזהו אותו בעת השימוש. הנהלת האתר רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות. המשתמש מתבקש להקפיד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה.
6. הפרטים שימסור המשתמש והפרטים שייאספו לגביו במהלך השימוש באתר, יישמרו במאגר המידע של מנהל האתר. השימוש באתר, אישור המשתמש והסכמתו למדיניות הפרטיות מעידים על כך כי המשתמש מסכים שפרטיו יישמרו וינוהלו במאגר המידע של מנהל האתר. המידע שבמאגר ישמש בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.
7. מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות של החברה (המלאה או המקוצרת) מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב-1982 והמשתמש מאשר כי במסירת פרטיו הוא מסכים שהחברה תיצור עימו קשר לרבות לצרכי פרסום ושיווק מוצרים, מבצעים וכו’.
8. המשתמש מסכים שהחברה תיצור עימו קשר באמצעות: הודעת דואר אלקטרוני; פקס; הודעות טקסט SMS או הודעות MMS , דואר או באמצעות הטלפון הקווי או הנייד.
9. מנהל האתר לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיהם האישיים של המשתמשים ואת המידע שנאסף על פעילותם באתר אלא במקרים שלהלן:
א. ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר ולצורך מימוש מטרות השימוש במידע כמפורט לעיל, ככל שנדרש הדבר;
ב. אם המשתמש הפר את תנאי השימוש והרכישה באתר, או אם המשתמש יבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
ג. אם יתקבל בידי מנהל האתר צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי המשתמש או את המידע אודותיו לצד שלישי; למען הסר כל ספק מנהל האתר איננו מתחייב להתנגד לשום בקשה לצו שיחייב אותו למסור לצד ג' פרטים אודות המשתמש .
ד. כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין מנהל האתר; יבוררו בבתי המשפט בתל אביב יפו, ישראל.
10. החברה תהיה רשאית להעביר את פרטי המשתמש והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשה המשתמש באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים למנהל האתר, כדוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;
11. החברה רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בהנהלת האתר וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אך היא לא תחשוף בפניהם ביודעין, או במכוון את זהות המשתמשים ללא הסכמתם המפורשת;
12. החברה רשאית להשתמש ב’עוגיות’ (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות אישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע. למידע נוסף לגבי “עוגיות” והאפשרות להסרתן או מניעתן היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן.
13. החברה רשאית להתיר לחברות צד-שלישי לפרסם באתר ו/או לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתר. המודעות שבהן צופה המשתמש בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את פרסומותיהן, חברות אלה משתמשות בכלים שנועדו לסייע להן בהבנת העדפות המשתמש. לדוגמה, חברות אלה עשויות להציב עוגיות במחשב המשתמש ולשבץ “משואות רשת” (web beacons) במודעות הפרסומת, או בדפי האתר.
14. החברה מיישמת באתר מערכות שנועדו לאבטח את המידע באופן מיטבי, בהתאם לסטנדרטים מקובלים. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, אין בהן בטחון מוחלט. לכן, מנהל האתר לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
15. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981- כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהוסמך כדין בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע אודותיו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע אודותיו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
16. יצויין כי חברת כרטיסי האשראי דיינרס לא מעבירה פרטי לקוח לכל גורם צד ג’.
17. למידע נוסף נא לעיין בחוק הגנת הפרטיות
18. מנהל האתר רשאי לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ככל שהוא פועל על פי הוראות הדין. הנוסח המחייב הינו הנוסח המעודכן באתר.