תקנון שימוש באתר פלאן בי

מבוא

אתר פלאן בי (להלן: “האתר“) הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. בעל האתר ומפעילו הינו חברת “רונן חן בע”מ”, ח.פ. 512406042, שכתובת משרדה הרשום היא ברח’ תל גיבורים 5 תל אביב  (להלן: ”החברה“ ו/או "רונן חן").

פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: “פעולה“).

הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע באתר על ידי “המשתמש”, כהגדרתו להלן.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא כל צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת, בכפוף לכל דין. הנוסח האחרון הינו הנוסח המחייב. תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש לבין החברה, לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמה של המשתמש לקבל את הוראות התקנון ולנהוג על פיו. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע להוראת תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלה.
לצורך תקנון זה, “משתמש” – כל אדם, לרבות חברה, העושה שימוש באתר, לרבות ביצוע פעולות באמצעות האתר, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופסים החוקיים שלך (להלן “האפוטרופסים“) בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר.
המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.
המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט. 

תנאים כלליים

מובהר כי החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר. תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת על-ידי רונן חן ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו לצורך פרשנות התקנון.

שירותים המוצעים באתר

האתר מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות ולרבות השירותים המפורטים להלן:

גלישה ועיון בתכנים שונים. רכישת מוצרים ו/או שירותים. שיתוף ושליחת מוצרים מן האתר אל המשתמש ו/או אל חבריו ומכריו באמצעות דוא”ל ו/או שיתוף באמצעות רשתות חברתיות. מתן משוב ו/או תגובות למוצרים ו/או תכנים באתר אשר יפורסמו באתר ו/או בדף הפייסבוק של רונן חן ו/או של פלאן בי. מובהר כי בעל האתר רשאי לבחור, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, אם לפרסם או למנוע את פרסום המשוב. תיוג מוצר או פריט שיבחר על ידי המשתמש באמצעות רשתות חברתיות. הרשמה לדיוור (קבלת מידע תוכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש).

מובהר כי החברה אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, והחברה תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי. מובהר, כי החברה רשאית לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף הפייסבוק של רונן חן ו/או של פלאן בי כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן: “התוכן“), אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, עשוי לפגוע בשמה של רונן חן ו/או של פלאן בי ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר.

כל משתמש בשירותים המוצעים באתר מצהיר ומאשר בזאת, שהוא נותן לחברה את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים ומאשר ומתחייב שהחברה תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בדף הפייסבוק וללא תשלום כלשהו. זכות זו של החברה תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתמש מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת תכנים מכל סוג לאתר ו/או לדף הפייסבוק, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה. המשתמש מאשר כי לחברה מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של רונן חן ו/או של פלאן בי ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמן הטוב בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייב המשתמש כי לא יפעל בדרך שיש בה כדי לפגוע במוניטין של החברה כאמור. 

הרכישה באתר

האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת מוצרים מבין המוצרים המופיעים באתר, באופן קל, נח ומהיר. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את המוצר או השירות, הצבע והמידה המבוקשים. עבור כל מוצר או שירות המוצע באתר יוצג “דף מוצר” בו יופיעו פרטי המוצר או השירות המוצע ומחיר המכירה (להלן “דף מוצר“). בעל האתר רשאי לעדכן את דף המוצר מעת לעת, להוסיף או להחסיר מוצרים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר המוצר מעת לעת. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו הבדלים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי המוצרים לבין המוצרים בפועל. שינויים אלה נובעים, בין השאר, מן העובדה כי המוצרים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב. המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ על-פי דין. על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש לבחור סיסמא, וכן להקליד פרטים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא ניתן להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: “ביצוע ההזמנה“).

מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות לכדי עבירה פלילית. נגד המוסר פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה עקב שיבוש בהפעלת האתר. כמו כן, המידע שימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך. במעמד ביצוע ההזמנה תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה שההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. המוצר/ים ו/או השירות/ים שירכשו באמצעות האתר (היינו, המשתמש ביצע הזמנה וזו אושרה) יכונו להלן: “המוצרים“.

ככל שנפלה טעות כלשהי במידע המוצג באתר, כגון בתיאור הפריט או במחירו, הדבר לא יחייב את החברה, ובכל מקרה החברה לא תישא באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט הנרכש וכן לא תישא בכל נזק שאינו ישיר ו/או תוצאתי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה על מנת להציג באתר תמונות מדויקות ומידע מדויק ככל האפשר.

החברה רשאית לפרסם ו/או להציע למשתמשי האתר מבצעים ו/או הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שנקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תהא רשאית להפסיק כל הטבה כאמור באופן מידי וללא הודעה מוקדמת.

תנאים להשלמת עסקת הרכישה:

עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שהחברה תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינה לבין החברה. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי – יקבל המשתמש הודעה מתאימה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהמוצרים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של מוצר אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה החברה רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת החברה. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד החברה ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות המוצרים בכל הזמנה.

ההזמנה תרשם במחשבי החברה וניתן יהיה לראותה ולעקוב אחר הטיפול בה בקישור “החשבון שלי” שבאתר. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר.

יובהר ויודגש, כי משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת של החברה אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח ההודעה כדי לחייב את החברה. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של החברה הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.

החברה שמרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת למשתמש אודות סל קניות שטרם הושלמה לגביו ההזמנה, באמצעות שליחת הודעת בדואר אלקטרוני לכתובת שהוזנה על די המשתמש.

משלוח הודעות על ידי האתר בכל דרך שהיא, לרבות הודעות בדואר אלקטרוני או הודעות טקסט כחלק מתפעול האתר ו/או כחלק ממתן שירות למשתמש באתר, כגון שליחת הודעת אימות, תזכורת לצורך השלמת הזמנה וכיוב' אינה מהווה "מסר פרסומי". המשתמש מאשר בזאת משלוח הודעות כאמור על ידי האתר.

אספקת המוצר

המשתמש רשאי לבחור באספקת המוצרים המוזמנים ישירות לביתו ו/או ליעד אחר לפי בחירתו באמצעות שליח או באמצעות דואר רשום או לחילופין, לבחור באספקת המוצרים אל אחת מחנויות פלאן בי ו/או רונן חן על פי בחירתו.

אספקה באמצעות דואר
פלאן בי תשלח את המוצרים באמצעות דואר רשום על חשבונה.

אספקה לבית המשתמש
פלאן בי תספק למשתמש את המוצרים באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: “חברת השילוח“). אספקת המוצרים על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר (עד 6 ימי עסקים). לא תתאפשר אספקת מוצרים מחוץ לשטחי ישראל. לא תתאפשר אספקת מוצרים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג. אספקת מוצרים אל בית המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר. דמי המשלוח יתווספו למחיר המוצרים המצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן מוצר אחד או יותר.

אספקה לאחת מחנויות פלאן בי
אספקת המוצרים לחנות תבוצע בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר (עד 6 ימי עסקים). המוצרים יסופקו לחנות שתיבחר על ידי המשתמש, על פי העדפתו, וכפי שיסומן על ידי המשתמש באתר [רשימת החנויות מופיעה באתר]. המשתמש לא יחויב בתשלום דמי משלוח עבור ההזמנה. עם הגעת המוצרים המוזמנים לחנות שנבחרה על ידי המשתמש, ייצור נציג החנות קשר טלפוני עם המשתמש לצורך עדכונו בדבר הגעת המוצרים לחנות. המשתמש יאסוף את המוצרים מן החנות במהלך שעות פעילות החנות. המוצרים ישמרו בחנות האמורה למשך 14 ימים. היה והמשתמש לא יאסוף את המוצרים מן החנות בתוך 14 ימים, כי אז תהיה החברה רשאית לבטל את העסקה. במקרה של ביטול העסקה כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר עם ביטול העסקה.

זמני האספקה המפורטים לעיל ימנו החל ממועד אישור ההזמנה ע”י חברת כרטיסי האשראי. מובהר כי זמני האספקה המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים. ייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים התלויים בצד ג’ ושאינם תלויים בפלאן בי. המשתמש מאשר כי ידוע לו כי יכול ואספקת המוצרים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן הזמן המשוער וכן הוא מאשר כי ידוע לו שהחברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצרים במקרים הבאים:

עקב “כוח עליון” ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע. שביתה ו/או השבתה אצל ספקי הסחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים. כל סיבה אחרת שאיננה בשליטת החברה. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החברה תהיה רשאית לספק את המוצרים למשתמש במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם המשתמש. מובהר כי החברה איננה מתחייבת לזמן אספקה כאשר המוצרים אינם נמצאים במלאי. אם מוצרים מסוימים חסרים במלאי, החברה תמסור הודעה על כך למשתמש אשר יהא רשאי לבטל את ההזמנה.

מובהר כי אספקת המוצרים (בחנות פלאן בי או בכתובת המשתמש או בסניף דואר) יכול ותותנה בהצגת תעודת הזהות של המשתמש וכן בהצגת מספר “אישור ההזמנה” כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות בגין ביצוע העסקה, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה. מוסכם כי החברה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לדרוש כל אמצעי זיהוי נוסף, על פי שיקול דעתה, כתנאי למסירת המוצרים לידי המשתמש.

ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש

המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“) או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן:

ניתן לבטל את העסקה שלא עקב פגם תוך  14 ימים מיום קבלת המוצר או קבלת  המסמך המכיל  את פרטי העסקה לפי המאוחר.

פריטים שנרכשו בתנאי "מבצע" (למשל ולשם הדוגמה בלבד: 1+1, השני ב 25% הנחה), יוחזרו על פי אותם תנאי הרכישה (בהחזרה של כל הפריטים). ככל שיוחזר רק חלק מהפריטים, החזר הכספי ו/או הזיכוי (לפי העניין) יינתן בהתאם לשיעור ההנחה היחסי שניתן בפועל בגין הפריט, בעת הרכישה.


עסקת מכר מרחוק שביצע המשתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה או  מיום קבלת הנכס או מיום קבלת  מסמך הכולל  את פרטי העסקה לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק למשתמש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. פלאן בי תהיה רשאית לבקש מהמשתמש שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.

ניתן להודיע על ביטול העסקה בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן

(1)   בעל פה – בטלפון 03-5188433 או בהודעה בעל פה במקום העסק`
(2)   בדואר רשום לכתובת תל גיבורים 5, תל אביב;
(3)   בדואר אלקטרוני לכתובת info@planb-fashion.com  ;

יש להחזיר את המוצר באמצעות דואר ישראל  או על ידי מסירתו באחת מחנויות פלאן בי.

יש להחזיר את המוצר  במצב תקין.  יובהר כי  החברה רשאית לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

החברה תחזיר למשתמש, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המשתמש, תבטל את חיובו של המשתמש בסכום העסקה תמסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה מהצרכן סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם;

על אף האמור, ביטול העסקה בתוך שעתיים מרגע השלמת הזמנת המוצרים באתר ולפני משלוח המוצר – יעשה באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשירות הלקוחות בטלפון  03-5188433 שלוחה 2 ובמסגרת שעות הפעילות של שירות הלקוחות, בימים א’-ה’ בשעות  9:00-16:00 באותו היום. בנסיבות כאמור יהיה המשתמש זכאי לקבלת החזר התשלום במלואו  ללא  דמי ביטול.

ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר – על המשתמש לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. במידה והמוצר התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, כי אז רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר לידיו. קיבל הצרכן את המוצר נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות החברה במקום שבו נמסר לו המוצר ויודיע על כך לחברה ולחלופין יחזירו למשרדי החברה. החזר כספי יבוצע בהתאם להוראות הדין.

בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד’ יש לפנות אל שירות הלקוחות של החברה בדוא”ל:  info@planb-fashion.com או בטלפון 03-5188433. בכל מקרה, החזרת המוצר, החלפתו במוצר אחר או קבלת זיכוי כספי תעשה בכפוף לתנאים הבאים:

החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה. החלפת המוצר במוצר אחר או החזרתו כנגד קבלת זיכוי כספי תיעשה בחנויות פלאן בי , בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנוהגת בפלאן בי, כפי שתעודכן מעת לעת, בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש ובתנאי שלא נעשה במוצר שימוש. החזר כספי לתשלום שנעשה באמצעות PAYPAL  יבוצע על-ידי זיכוי חשבון ה PAYPAL.
במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות חוק הגנת הצרכן לעניין ביטול עסקה (שאינן ניתנות להתנאה), לבין הוראות תקנון זה, יגברו הוראות החוק. 

ביטול עסקת הרכישה על ידי פלאן בי

פלאן בי שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי.
אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש.
בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.
המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים.
המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בפלאן בי ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בחברה ו/או בצד ג’ אחר כלשהו.
אם לפי דעת החברה, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את המוצרים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג’. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור מוצרים שרכש באתר לצד ג’ כלשהו.

המשתמש לא הגיע לחנות לאסוף את המוצרים שהוזמנו על ידו בתוך 14 ימי עסקים.

בכל מקרה אשר בו, מחמת כח עליון, אין באפשרות פלאן בי לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה “כוח עליון” משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאית פלאן בי לבטל את העסקה או להציע למשתמש מוצר חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול.

בוטלה מכירה כאמור פלאן בי ו/או החברה לא תהיינה אחראיות ולא תישאנה, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל שירות הלקוחות בדוא”ל: info@planb-fashion.com  או בטלפון 054-9517900.

קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר פלאן בי, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד’), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר פלאן בי, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם החברה בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר פלאן בי לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות ההסכם ו/או בלא לקבל את הסכמת החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שתינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי ו/או במסגרת מסחרית. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו (“קישור עומק”), אלא לעמוד הבית בלבד. אין להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. שם החברה, סימני המסחר של החברה (בין אם נרשמו ובין אם לאו), וכיוב’ – הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. אייקונים (icons), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם החברה נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

פרטיות ואבטחת מידע

החברה נוקטת אמצעי זהירות מקובלים וסבירים על מנת לשמור, ככל הניתן, על סודיות המידע הנמסר לה על ידי המשתמש.

השימוש במידע נעשה על פי דין ונועד לצרכי ניהול ותפעול האתר ומתן השירותים למשתמש, לרבות התאמת תכנים ושירותים למשתמש, שיפור חווית המשתמש, שיפור השירותים והתכנים המוצעים באתר, שיווק ו/או פרסום ו/או קידום מכירות ו/או מכירות, פניה למשתמש בדרך של דיוור ישיר של חומר שיווקי ופרסומי באמצעות הודעת טקסט ו/או הודעת דואר אלקטרוני, שימוש בעוגיות (cookies) עוד.

המידע עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים, ככל שהדבר יידרש לשם תפעול האתר, מתן השירותים, תפעול מועדון הלקוחות וביצוע ההזמנות, והכל בהתאם להוראות כל דין ולהוראות התקנון. 

דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) בתל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.