תקנון מועדון פלאן בי

1. מבוא
מועדון הלקוחות של פלאן בי הנו מועדון לקוחות שהוקם במטרה להעניק לחברות המועדון עדכונים, מידע והטבות שונות ומגוונות.

2. הגדרות
2.1. פלאן בי הינו מותג שמפעילה חברת רונן חן בע"מ.
2.2. הצטרפות למועדון הלקוחות אינה כרוכה בתשלום.
2.3. “הטבות” כהגדרתן בסעיף 4.1 לתקנון.
2.4. “חברת מועדון” הנה מי שהצטרפה לחברות במועדון בהתאם לסעיף 3 לתקנון.
2.5. “טופס ההרשמה” הנו טופס הרשמה למועדון בנוסח שיעודכן מעת לעת ע”י המועדון.
2.6. “המועדון” הנו מועדון הלקוחות של פלאן בי.
2.7. “מנהל המועדון” הנו חברת רונן חן בע”מ.
2.8. “פרטי חברת המועדון” כהגדרתם בסעיף 7 לתקנון.
2.9. “תקופת החברות” הינה תקופה של שנתיים ממועד הקניה האחרונה.
2.10. “התקנון” הנו תקנון המועדון כמפורט במסמך זה.

3. הצטרפות למועדון
3.1. ההרשמה למועדון הנה לכל אדם מעל גיל 18.
3.2. ההרשמה למועדון נעשית באמצעות מילוי ומסירה של טופס הרשמה פיזי או דיגיטלי בכל אחת מחנויות פלאן בי או באתר האינטרנט של המותג.
3.3. מנהל המועדון יהיה רשאי לדחות בקשה להצטרף למועדון מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שתחול עליו החובה לנמק את סירובו.
3.4. הסכמה לכל תנאי התקנון הנה תנאי לחברות במועדון. מילוי טופס ההרשמה ומסירתו כאמור לעיל, כמוהו כהסכמה של מי שמבקש להירשם למועדון לכל הוראות התקנון לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. לחברת המועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם הוראות התקנון ו/או שינוי התקנון.
3.5. חברת המועדון אחראית לעדכן את המועדון בכל שינוי שיחול באיזה מפרטיה האישיים המפורטים בטופס ההרשמה, ובכלל זה בכתובת הדואר האלקטרונית שלה, בין היתר על מנת לאפשר את המשך הקשר הרציף בין המועדון לבין חברת המועדון. המועדון לא יהיה אחראי לאי קבלת הטבה, דיוור, עדכון או הודעה בקשר עם המועדון בגין אי עדכון הפרטים כאמור.
3.6. החברות במועדון היא לתקופת החברות בלבד ותתחדש אוטומטית אלא אם כן בקשה החברה אחרת.
3.7. עם סיום החברות במועדון מסתיימות גם ההטבות והזכויות שצברה הלקוחה בתקופת החברות.
3.8. בהצטרפותה למועדון מאשרת חברת המועדון את הסכמתה לקבלת עדכונים תקופתיים ותוכן שיווקי ופרסומי מפלאן בי, בכל אמצעי תקשורת שפלאן בי ימצא לנכון, בקשר לפלאן בי, לפעילויותיו, למוצריו ולמבצעי הטבות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של פלאן בי, ולתקופה שאינה מוגבלת בזמן.
3.9. חברת מועדון המבקשת להפסיק לקבל עדכונים תקופתיים מפלאן בי, במהלך תקופת החברות במועדון או לאחריה, תודיע על כך לפלאן בי בהתאם לדרך המפורטת בעדכון שנשלח אליה ו/או בפניה ישירה לשירות הלקוחות של החברה, שפרטי ההתקשרות עמו מפורטים להלן.

4. הטבות לחברות המועדון
4.1. במסגרת המועדון , חברות המועדון יהיו זכאיות לקבל את ההטבות הבאות:
4.1.1. צבירה ומימוש נקודות.
4.1.2. 10% מסך התשלום נצבר כנקודות לרשות חברת המועדון.
4.1.3. כל נקודה שווה 1 ₪.
4.1.4. ניתן לפדות נקודות כאשר יש ברשות חברת המועדון 80 נקודות או יותר.
4.1.5. ניתן לפדות נקודות על פרטי לבוש בלבד.
4.1.6. נקודות שלא מומשו במשך שנתיים מיום הצבירה ימחקו.
4.2. אם וככל שמנהל המועדון יחליט שחלק מההטבות שיינתנו יהיו ניתנות למימוש באמצעות קופונים, הקופונים ישלחו ללקוחה באמצעי המשלוח בו יבחר מנהל המועדון ,לפי שיקול דעת מנהל המועדון. מימוש קופונים כאמור יתבצע באמצעות הצגת עותק מודפס של הקופונים או באמצעות הצגת הודעת SMS/MMS המכילה את הקופונים (במידה והקופונים ישלחו לדואר האלקטרוני של חברות המועדון, האחריות להצגת הקופונים במכשיר הטלפון הנייד של חברת המועדון מוטלת עליה. פלאן בי. יובהר כי קופון שלא מומש עד למועד סיום התוקף שלו לא יהיה תקף ולא יהיה ניתן לממשו לאחר מועד זה , וחברת המועדון לא תהיה זכאית לקופון חלופי ו/או לתמורה כלשהי בגינו.
4.3. ההטבות הינן אישיות לחברות המועדון ואינן ניתנות להעברה.
4.4. מנהל המועדון שומר לעצמו את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את ההטבות ו/או את מחיריהן ו/או עלותן ו/או להציע הטבה חלופית, בכל עת, על פי שיקול דעתו.
4.5. מנהל המועדון שומר לעצמו הזכות להודיע על הפסקת פעילות המועדון בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בהודעה של 30 (שלושים) ימים מראש, וזאת מבלי לפגוע בהטבות ובקופונים אשר הוקנו לחברות המועדון עד למועד הפסקת הפעילות המועדון. במקרה של הפסקת פעילות המועדון כאמור:
4.5.1. תינתן לחברת המועדון האפשרות לנצל את ההטבות והקופונים שבידה כל עוד הם בתוקף על פי הרשום עליהם;
4.5.2. לא יהיו לחברת המועדון כל טענות בגין הפסקת פעילות המועדון.

5. סיום וביטול חברות
5.1. מבלי לגרוע מהוראות הדין, כל חברת מועדון תהיה זכאית לבטל את חברותה במועדון בכל עת בהודעה בכתב שתימסר למועדון. הביטול בפועל ייעשה בתוך שלושה (3) ימי עסקים מיום שנמסרה הודעת הביטול ואם נמסרה הודעת הביטול באמצעות דואר רשום – בתוך שישה (6) ימי עסקים מיום מסירתה למשלוח, והכל אם לא נקבה חברת המועדון במועד מאוחר יותר בהודעת הביטול.
5.2. במקרה של סיום או ביטול חברות במועדון מכל סיבה, לא תהיה חברת המועדון זכאית להטבות.

6. מדיניות פרטיות , מאגר מידע ודיוור ישיר
6.1. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי חברת המועדון במסגרת מילוי טופס ההרשמה והשימוש באתר וכן הפרטים שייקלטו על ידי מערכת הקופות של החברה בגין רכישות חברת המועדון (“פרטי חברת המועדון”), יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של פלאן בי.
6.2. מנהל המועדון לא ימסור את פרטי חברת המועדון לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן :
6.2.1. אם יידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין .
6.2.2. אם יקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדו בגין פעולות שבוצעו על ידי חברת המועדון ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין חברת המועדון לבין פלאן בי.
6.2.3. אם יארגן את פעילות המועדון במסגרת גוף אחר – וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות המועדון עם פעילותו של גוף אחר – מנהל המועדון יהיה זכאי להעביר לגוף האחר הנ”ל את פרטי חברת המועדון, ובלבד שהגוף האחר זה יקבל על עצמו כלפי חברות המועדון את הוראות מדיניות פרטיות זו. במקרה של העברת פרטי חברת המועדון לגוף אחר כאמור, מנהל המועדון ימסור הודעה לחברת המועדון.
6.3. מילוי טופס הרשמה מהווה הסכמה של חברת המועדון לכך שהפרטים שתמסור וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיה שהגיע ו/או יגיע לידיעת מנהל המועדון, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של פלאן בי או מי מטעמו, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות :
6.3.1. למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לחברת המועדון בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שימצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון , בפקסימיליה , בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר);
6.3.2. לצרכי ניהול המועדון, עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר למועדון;
6.3.3. לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות;
6.3.4. לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות “עוגיות” (COOKIES).
6.4. שימוש כאמור בפרטי המועדון לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינו של מנהל המועדון וחברת המועדון מוותרת בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981. מנהל המועדון לא יחשב כמפר התחייבות לפרטיות או כפוגע בפרטיות חברת המועדון בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות חברת מועדון או להתחקות אחריה על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
6.5. חברת המועדון מאשרת שידוע להן שלא חלה עליה חובה חוקית למסור את פרטיה וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונה החופשי ובהסכמתה. חברת המועדון מסכימה בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים ומאשרת כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותה בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
6.6. חברת מועדון:
6.6.1. שמתנגדת לשימוש בפרטים שמסרה;
6.6.2. או שמעוניינת להסיר עצמה ממאגר המידע הרשום מנהל המועדון;
6.6.3. או שמבקשת שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר;
תודיע על כך בכתב למנהל המועדון, ובמקרה זה מנהל המועדון יפעל בהתאם להוראה שנמסרה לו. ומנהל המועדון יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, לבטל את חברותה של אותה חברה במועדון מבלי שהיא תהיה זכאית לפיצוי כלשהו בשל כך.

7. אחריות
7.1. המועדון ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג, בקשר למימוש ו/או אי מימוש ו/או השימוש בהטבות ו/או בקשר לנזק כלשהו, עקיף, תוצאתי או נסיבתי, אשר יגרם לחברת מועדון או לצד שלישי כלשהו בקשר עם המועדון ו/או ההטבות, לרבות אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו”ב.
7.2. מנהל המועדון אינו מתחייב כי האתר ו/או המועדון לא ייסגרו ו/או כי הפעילות בהם לא תופסק באופן זמני או קבוע והוא שומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר ו/או המועדון ו/או את פעילותו בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי. חברת מועדון החפצה בכך, מתבקשת ליצור גיבוי מחוץ לאתר של כל מידע ו/או תוכן אותו היא מעוניינת לשמור.
7.3. מנהל המועדון ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש במועדון ו/או באתר , לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר, אשר יגָּרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בהם, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטתו, ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את חברת המועדון בכל סעד ו/או זכות, למעט אם נאמר אחרת במפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, יהא מנהל המועדון רשאי מכל סיבה שתיראה לו סבירה, לבטל את המועדון או לנקוט כל פעולה אחרת כפי שימצא לנכון. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות לחברת המועדון , לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות אותן ינקוט מנהל המועדון עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי מנהל המועדון אינו ולא יהיה אחראי לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו לאדם כלשהו, לרבות לחברת מועדון, עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל ו/או עקב הפעולות שינקטו כאמור.
7.4. רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתר אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. מנהל המועדון נוקט אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידי חברת המועדון באתר אולם על חברת המועדון לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. מנהל המועדון אינו מתחייב שהשירותים והמידע באתר ובשרתי המועדון (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר, בהרשמה ובהעלאת תוכן ו/או מידע , חברת המועדון משחררת את מנהל המועדון ו/או מי מטעמו מאחריות לכל נזק שייגרם לה ו/או למי מטעמה עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותרת על כל טענה כנגד מנהל המועדון ו/או מי מטעמו בקשר לכך.

8. דרכי מסירת הודעות
8.1. דרכי מסירת הודעות מהמועדון לחברת המועדון, בכל דבר ועניין, ייעשו באופן ובדרך שייקבע על ידי מנהל המועדון, ולפי שיקול דעתו הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור, פרסום בחנויות פלאן בי /או באמצעי תקשורת כלשהו ו/או באמצעות דיוור ישיר ו/או באתר האינטרנט של פלאן בי ייחשב כמסירת הודעה לחברת המועדון ולחברת המועדון לא תהיה טענה ו/או דרישה בגין כך ו/או טענה לאי ידיעה אודות תוכן ההודעה.
8.2. מסירת הודעות ע"י חברת המועדון , בכל דבר ועניין , תעשה באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של פלאן בי באמצעות דואר אלקטרוני : info@planb-fashion.com או בטלפון 03-5188433.
8.3. שעות פעילות שירות הלקוחות : ימים א-ה בין השעות 09:00-16:00 (לא כולל ימי שישי, ערבי חג, חגים, שבתות וימי שבתון).

9. כללי
9.1. יובהר כי אין בהוראות תקנון זה כדי לגרוע באופן כלשהו מהוראות תקנון האתר בכל הנוגע לשימוש באתר.
9.2. מנהל המועדון שומר לעצמו את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות התקנון, כולן או חלקן, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.
9.3. התקנון המעודכן יחייב החל ממועד פרסומו באתר. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי מנהל המועדון.
9.4. מנהל המועדון רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לשנות את שם המועדון, סמלי המועדון וכיוצ”ב בכל עת.
9.5. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר למועדון, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. האמור לעיל לא יחול על עדכונים שהמועדון יערוך בתקנון, אשר יגברו על הוראות התקנון שקדמו לעדכון.
9.6. האמור בתקנון זה נכתב בלשון נקבה לשם הנוחות בלבד ומופנה לגברים ונשים כאחד.
9.7. כל התנהגות של פלאן בי לטובת חברת המועדון בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור על האמור בתקנון זה.
9.8. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
9.9. לברורים ושאלות בכל עניין הנוגע למועדון ניתן לפנות לשירות הלקוחות באמצעות דואר אלקטרוני :info@planb-fashion.com או בטלפון : 054-9517900.

10. אנו מברכים אותך על הצטרפותך למועדון ומאחלים לך קריאה נעימה והנאה מרובה.